Política de privacidad

Qui és responsable del tractament de les teves dades?

La persona jurídica responsable del tractament de les dades és l’Observatori DESC. El nostre contacte principal és info@observatoridesc.org, telèfon 93 302 68 82, web observatoridesc.org i adreça C/ Casp 43 baixos, 08010 Barcelona.

Com hem obtingut les teves dades?

Disposem de les teves dades perquè en el seu moment ens les has facilitat per correu o per escrit, al entrar a l’entitat, en rebre un assessorament o a l’establir contacte comercial.

Quines dades tractem?

Depenent de la finalitat de les dades, aquestes són de caràcter personal, així com Nom i Cognoms, DNI, gènere, edat, correu electrònic, telèfon, adreça, compte bancari,  tot i que en els casos d’assessorament legal i casos de litigi es poden tractar dades relatives a procediments judicials.

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

A l’observatori DESC tractem la informació facilitada per les persones interessades amb les finalitats següents segons la seva tipologia:

  • Dades de Clients amb els quals existeix una relació comercial amb finalitats fiscals i comercials
  • Dades de Treballadors/es amb la finalitat de la gestió laboral
  • Dades d’estudiants que participen a les nostres formacions i reben informació de les activitats que fem.
  • Dades de persones candidates i persones associades amb la finalitat de la gestió de la relació laboral
  • Dades de Proveïdors amb els quals existeix una relació comercial amb finalitats fiscals i comercials
  • Dades de litigis estratègics amb la finalitat d’establir relacions, gestions legals i judicials, realitzar derivacions i comunicació amb institucions.

En cap cas es preveu elaborar perfils, prendre decisions automatitzades amb les dades ni realitzar creuaments de dades. Mentre la persona interessada no sol·liciti l’eliminació de les dades aquestes es conservaran mínim durant 5 anys.

Què ens permet fer ús de les teves dades?

El consentiment de la persona interessada, mitjançant contracte entre les parts o per obligació legal, és la base jurídica que determina que l’Observatori DESC pugui realitzar el tractament de les seves dades. Sobretot, aquelles dades de caràcter judicial, s’obtenen mitjançant consentiment explícit de la persona interessada. Sempre amb la possibilitat de retirar el consentiment de l’ús de les dades en qualsevol moment.

A qui i per quin motiu podríem facilitar les teves dades a tercers?

Les dades personals relatives a finalitats comercials, laborals i fiscals són cedides a Coop de Mà, mitjançant contracte de protecció de dades, i a l’Agència Tributària per compliment d’obligacions legals i fiscals. Mentre que les dades personals relatives als litigis estratègics poden ser cedides, mitjançant consentiment explícit especial, tant per derivació com per gestió legal o judicial, al Síndic de Greuges, al Consorci de l’Habitatge de Barcelona, al Consell de l’Habitatge Social de Barcelona, a les oficines d’Habitatge o altres òrgans adminsitratius depenents de l’Ajuntament de Barcelona o qualsevol altre municipi de Barcelona. Tanmateix, les dades  relatives als litigis estratègics també podrien cedir-se al Tribunal Europeu de Drets Humans, al Comitè Europeu de Drets Socials, al Comitè de Drets Econòmics Socials i Culturals de les Nacions Unides, així com a relators especials de les Nacions Unides, també en aquests casos mitjançant consentiment especial.

Fem transferències internacionals de dades?

No es produeixen transferències internacionals de dades ni dins ni fora de la Unió Europea, excepte per finalitats d’emmagatzematge, com és Google i Dropbox, empreses amb les quals existeix un contracte de protecció de dades, i on les dades estan xifrades.

Quins són els drets de la persona interessada?

La persona interessada té dret a sol·licitar l’accés a la seva informació i a l’activitat de tractament que se’n faci, així com sol·licitar-ne canvis, modificacions o eliminacions tant de les dades com del tractament d’aquestes.

Per exercir els seus drets la persona interessada pot posar-se en contacte amb l’Observatori DESC mitjançant correu electrònic a info@observatoridesc.org, i la seva petició serà atesa en un termini màxim d’un mes.

Mesures aplicades i bones pràctiques

L’Observatori DESC mantenim i actualitzem el registre d’activitats de tractament de dades, ja que treballem amb dades que poden suposar un risc per a la intimitat de les persones i , per tant treballem per garantir en tot moment que s’apliquen les mesures de seguretat establertes.

El tractament de dades de l’observatori no suposa un cost extra en gestió interna ja que la quantitat de dades que es tracten no és alta. Tanmateix, disposem de dades sensibles o d’especial protección, i per això, s’han establert una sèrie de mesures de seguretat, d’acord amb el Reglament vigent, que comporten un cost de dedicació de personal d’administració per garantir-ne el compliment.

Anàlisis de riscos

Les mesures de seguretat establertes parteixen d’un anàlisi de riscos, en el qual es determina, per una banda, el tractament de les dades de caràcter personal que són de baix risc, així com: les dades dels clients i proveïdors, les dades de les persones treballadores i les dades de persones candidates i associades de l’entitat. El tractament d’aquestes dades segueix una sèrie de mesures de seguretat establertes.

D’altra banda s’identifiquen les dades de tractament d’alt risc, com són les relatives a condemnes o infraccions penals, dades sanitàries i dades de menors d’edat. Per tal de gestionar adequadament el tractament de les dades d’alt risc, l’Observatori DESC com a responsable de les dades, ha elaborat un Estudi d’Impacte respecte la Protecció de Dades, per establir les mesures de seguretat adients.